اندازه گیری مساحت با جی پی اس گارمین

محاسبه مساحت با جی پی اس

اندازه گیری مساحت با جی پی اس گارمین

محاسبه مساحت یک ناحیه
1.گزینه Area Collection و سپس Start را انتخاب کنید.
2.دور فضای محدوده‌ای که می‌خواهید مساحت آن را اندازه بگیرید، قدم بزنید.
3.بعد از پایان کار گزینه Finished را انتخاب کنید

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید