خبرهای مرتبط با نرم افزار نویتل

 الف – دارندگان دستگاه های Henssy Mx200  می توانند دستگاه های خود را بروز نمایند.
http://navitel.ir/FA/henssy-mx-200-iran-map-update

ب- راهنمای فارسی نرم افزار نویتل نسخه موبایل
http://navitel.ir/FA/navitel-persian-user-manual

ج – تغییر در رویه نویتل اندروید
http://www.irangpsmap.com/weblog_more.asp?theid=354

د – صدای فارسی رامین به سایت نویتل اضافه شد
http://navitel.ir/FA/persian-voice-pack-on-navitel-official-site

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید