ساعت گارمین Forerunner 10

ساعت گارمین Forerunner 10

ساعتی جی پی اس دار، شیک و ساده با ذخیره کردن هر کیلومتر
پیگیری مسافت، سرعت دویدن و کالری مصرفی
شروع دویدن با فشار دادن یک دکمه
مشخص کردن رکوردهای فردی
™Virtual Pacer با امکان مقایسه سرعت فعلی با سرعت هدف
برنامه ریزی، بازبینی و مقایسه دویدن ها در  ™Garmin Connect

ساعت گارمین Forerunner 10
ساعت گارمین Forerunner 10

ساعت گارمین Forerunner 10
ساعت گارمین Forerunner 10

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید